Ukmergės rajono Balelių kaimo bendruomenė yra savanoriška, pelno nesiekianti asociacija, veikianti Balelių k., Ukmergės rajone. Ukmergės rajono Balelių kaimo bendruomenė įsteigta 2002 m.

Bendruomenės tikslai:

1. Bendruomenės telkimas, bendrų problemų sprendimas;

2. Neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių, vaikų, gyvenančių problematiškose šeimose, priežiūra;

3. Kultūrinė – sportinė, švietėjiška veikla;

4. Kaimo švenčių, tradicijų atgaivinimas ir plėtojimas.

Siekdama įgyvendinti pagrindinius tikslus, bendruomenė gali užsiimti šių rūšių veikla: visuomeninių organizacijų veikla, suaugusiųjų ir kitas švietimas, socialinio darbo veikla, kita pramoginė veikla, bibliotekų, archyvų muziejų ir kita kultūrinė veikla, sportinė veikla, kita poilsio organizavimo veikla, leidyba, spausdinimas ir susijusių paslaugų veikla, įrašytų laikmenų tiražavimas, knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba, kita specializuota mažmeninė prekyba, nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas, nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas, socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, reklama, kita, niekur kitur nepriskirta, įvairi verslo veikla, kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla.

Bendruomenės nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 18 metų, pripažįstantys bendruomenės įstatus ir tarybai parašę prašymą priimti į bendruomenės narius. Bendruomenės narys moka stojamąjį bei kasmetinį nario mokesčius, kurių dydį nustato visuotinis bendruomenės narių susirinkimas. Bendruomenės narys turi teisę dalyvauti visuotiniame narių susirinkime ir balsuoti priimant sprendimus, dalyvauti bendruomenės veikloje, teikti pasiūlymus ir pageidavimus, naudotis bendruomenės teikiamomis paslaugomis, gauti iš tarybos informaciją apie bendruomenės veiklą, rinkti ir būti išrinktas į bendruomenės valdymo organus, bet kada išstoti iš bendruomenės. Bendruomenės narys privalo aktyviai dalyvauti bendruomenės veikloje, laikytis bendruomenės įstatų, vykdyti valdymo ir kontrolės organų sprendimus, jeigu jiems nepritaria, netrukdyti jų įgyvendinimui.

Bendruomenės lėšas sudaro: bendruomenės narių nario mokesčiai, fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos, nevalstybinių organizacijų, tarptautinių, visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos, kredito įstaigų palūkanos už saugomas bendruomenės lėšas, skolinto kapitalo lėšos, lėšos gautos ir komercinės-ūkinės veiklos, įregistravus įmones, gautos lėšos ar kitoks turtas iš valstybės, valdžios ir vykdymo institucijų ar valstybinių organizacijų tikslinėms programoms įgyvendinti, kitos, teisėtai gautos, lėšos.